Ondersteuning

‚ÄčPassend onderwijs is onderwijs dat ‘past’ bij de leerling. Anders gezegd: het is goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. Voordat een leerling naar school gaat, moet dus worden vastgesteld wat zijn of haar onderwijsbehoefte is. Hetzelfde geldt voor alle zittende leerlingen. Op basis van deze behoefte stelt de school een passend onderwijsaanbod vast. In verreweg de meeste gevallen zal dat het gewone onderwijs zijn, zoals dat nu wordt gegeven in de scholen. Maar een kleine groep leerlingen heeft daarbij extra ondersteuning nodig.  Soms kan de school deze ondersteuning zelf bieden.  Wanneer dit niet het geval is, dan is de school verplicht om binnen het swv te kijken waar die ondersteuning wel geboden wordt.  Deze nieuwe werkwijze heet zorgplicht. De zorgplicht waarborgt dat iedere leerling daadwerkelijk een goede onderwijsplek krijgt. Scholen en besturen zijn hiervoor verantwoordelijk. Op deze wijze wordt  voorkomen dat ouders eindeloos moeten ‘shoppen’ om een geschikte school voor hun kind te vinden, met het gevaar dat kinderen thuis komen te zitten. De zorgplicht zorgt ervoor dat er voor alle kinderen een onderwijsplek wordt gevonden en niet tussen wal en schip terecht komen.

 • Basis ondersteuning

  Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Basisondersteuning betreft dus de ondersteuning die alle scholen binnen ons swv bieden en die beschreven staat in het ondersteuningsplan.

  Voor de domeinen onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten zijn standaarden, indicatoren en aandachtsgebieden geformuleerd die onderdeel zijn van de basisondersteuning (zie figuur 3). 

  Domein

  Standaard

  Indicator

  Onderwijs

  Pedagogischklimaat

  De leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school

  De school voert een actief veiligheidsbeleid

  Afstemming

  De leraren stemmen de leerstof en de materialen af op de verschillen tussen leerlingen

  De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen

  De leraren stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen de leerlingen

  De leraren werken met doorgaande leerlijnen.

  OGW

  De school heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten

  De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem

  De school analyseert systematisch de resultaten van haar leerlingen

  De leraren geven effectieve instructie

  HGW

  De leraren gaan in gesprek met leerlingen waarbij dat nodig is de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na

  De leraren signaleren op basis van gegevens vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben

  De leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen op

  De leraren voeren de groepsplannen systematisch uit

  Groepsplannen worden aangepast op basis van de toetsgegevens, observaties en evaluaties

  Deskundig-heid

  Leraren zijn pedagogisch competent in het realiseren van passend onderwijs

  Leraren zijn didactisch competent in het realiseren van passend onderwijs

  Leraren zijn organisatorisch competent in het realiseren van passend onderwijs

  Leraren zijn begeleidingscompetent in het realiseren van passend onderwijs

  De leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid

  Ondersteuning

  Preventie en curatie

  De school voert een dyslexiebeleid

  De school voert een dyscalculiebeleid

  De school voert een beleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling

  De school voert een beleid op het gebied van het omgaan met gedragsproblemen

  De school voert beleid op het gebied van meer- en minderbegaafde leerlingen

  De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen

  Overdracht

  De school organiseert structureel de overdracht van voorschoolse voorzieningen naar de eigen school

  De school organiseert structureel de overdracht van de vorige school naar de eigen school

  De school organiseert structureel de overdracht binnen de school tussen de leerjaren

  De school draagt bij aan de overdracht van de eigen school naar een volgende school

  Ouders

  De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders

  De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind

  De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP voor hun kind

  De school betrekt ouders bij de overdracht

  Beleid

  Beleid

  ondersteun.

  De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg)

  De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd

  De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in

  Evaluatie ondersteun.

  De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg)

  De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning in de groepen

  De  school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet

  Organisatie

  Organisatie ondersteun.

  De interne begeleiding is goed toegerust

  De school heeft de taken op het gebied van ondersteuning duidelijk belegd

  De ondersteuning in de school is goed georganiseerd in de praktijk

  Ondersteu-ningsteams

  De taken van het ondersteuningsteam zijn duidelijk

  Het ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor

  Het ondersteuningsteam organiseert snelle ondersteuning in de school

  De school informeert ouders over de ondersteuningsmogelijkheden

  Resultaten

  Resultaten

  De school bereikt jaarlijks resultaten die op of boven het niveau liggen dat mag worden verwacht

  De school formuleert ambitieuze doelen in de OPP-en en bereikt deze doelen ook

  De school verantwoordt de bereikte resultaten

  Lees meer
 • Extra ondersteuning

  Extra ondersteuning wordt tijdelijk, aanvullend of permanent gegeven in de scholen SBO Sam en SO de Isselborgh (cluster 4) en SO Mariëndael (cluster 3), al dan niet in combinatie met onderwijs in de basisscholen. Het SWV is verantwoordelijk voor het bieden van een dekkend netwerk van extra ondersteuning.

  Extra ondersteuning kan slechts worden geboden na het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het OZL.

  Lees meer