Toelaatbaarheidsverklaring, Onderwijszorgloket en Formulieren

Het Onderwijszorgloket (OZL) bepaalt de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) en brengt hierover advies uit aan de directeur van het SWV. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of waar de leerling reeds ingeschreven staat, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het OZL van het SWV. Het OZL vraagt over de eventuele toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het SO advies aan deskundigen.

Passende onderwijsplek
Ook kan het bevoegd gezag van de basisschool, de speciale basisschool of de school voor speciaal onderwijs vragen aan het OZL wat de best passende onderwijsplek voor een leerling is.


Arrangementen
Binnen het SWV wordt een dekkende infrastructuur van arrangementen ingericht om aan alle leerlingen met een extra ondersteuningsaanvraag een passend aanbod te bieden. Deze kunnen variëren van licht en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend. Als uitgangspunt geldt – waar mogelijk – dat de leerling terugkeert naar de reguliere school of een lichtere vorm van ondersteuning.

Terug naar het overzicht