Ouders

Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen.
Passend onderwijs wil er voor zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. De school waar uw kind wordt aangemeld, is verantwoordelijk voor de gewenste hulp en ondersteuning. Als de school dit niet kan, zoekt deze samen met de ouders naar een oplossing. Dat kan binnen de eigen school met extra ondersteuning, op een andere basisschool of in het speciaal (basis) onderwijs.  U als ouders hoeven dit nu niet meer alleen uit te zoeken. De school zorgt er samen met u voor dat uw kind op de beste plek komt.

Wanneer en hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt.
U meldt uw kind schriftelijk aan.
Indien mogelijk meldt u uw kind minimaal 10 weken vooraf aan. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door.

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden, binnen en buiten de regio van het samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de scholen te laten weten waar u uw kind hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen.

Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de eventuele ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. In principe onderzoekt de school van uw eerste voorkeur of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Kan de school dit niet bieden, dan zoekt de school – na overleg met u – een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past. Soms zal hierbij onderzoek nodig zijn. Dit gebeurt steeds in overleg met u.

Welke ondersteuning en hulp biedt de school?
Over wat de basisschool doet, kunt u vinden in de schoolgids en op de website van de school. Maar u kunt ook contact opnemen met de school en u laten informeren.
Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u ook vinden in het ondersteuningsprofiel van de school.

 


Waar vind ik verdere informatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een handige infographic samengesteld voor ouders. Deze biedt informatie over wat er in het onderwijs verandert, wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor meer informatie over de veranderingen.
Download de infographic Passend onderwijs voor ouders (PDF, 278 KB).

In de informatiegids passend onderwijs vindt u bruikbare informatie voor de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. 
Download de informatiegids passend onderwijs. 

De website www.passendonderwijs.nl biedt tot slot uitgebreide informatie over passend onderwijs.

Bezwaar en geschillen

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Hieronder leest u welke stappen ouders samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.

Stap 1: 
Ouders melden hun zoon of dochter schriftelijk aan op de school van hun keuze. Denken ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dat bij de aanmelding aan de school door. Het is ook mogelijk dat een kind al op school zit als wordt geconstateerd dat het extra ondersteuning nodig heeft. 
Meer informatie: www.passendonderwijs.nl
Meer informatie en advies: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

Stap 2:
Als de school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat de school met ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook het schoolbestuur of samenwerkingsverband kan hierover meedenken. De adresgegevens van het bestuur staan in de schoolgids of op de website van de school.
Meer informatie over samenwerkingsverbanden: www.passendonderwijs.nl

Stap 3:
Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen zij kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten zijn  onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies geven over een passend aanbod voor het kind.
Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl

Stap 4: 
Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een oordeel vragen aan de geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil voorleggen aan de rechter. 
Meer informatie: www.mensenrechten.nl
Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passendonderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs.

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/vso en bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. 
Daarnaast zijn alle samenwerkingsverbanden van rechtswege aangesloten bij de Landelijke  Commissie voor Geschillen WMS.
Kijk voor meer informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen tussen ouders en school op www.geschillenpassendonderwijs.nl

Privacyreglement

De school van uw kind valt onder een schoolbestuur. Alle schoolbesturen hebben voor hun scholen een regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en beleid over uitwisseling van informatie. De ouders van de medezeggenschapsraad moeten hiermee instemmen, anders is de regeling niet geldig.

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt bij het “samenwerkingsverband passend onderwijs”. Voordat de school dat doet, zal men eerst altijd met de ouders in gesprek gaan. In het samenwerkingsverband wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben en hoe zij kunnen worden geholpen. Zij hebben daarvoor persoonsgegevens van uw kind nodig om aan de slag te kunnen. In de Wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag gebruiken als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld bij:

-  Het verdelen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind
-  Het adviseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind
-  Het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal
    onderwijs

Mogen gegevens worden bewaard en gedeeld?

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens daarom op een plaats waar alleen de medewerkers van het samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid bij kunnen komen. De gegevens moeten goed (digitaal) worden beveiligd en moeten drie jaar worden bewaard.

Hoe werkt het bij toelaatbaarheidsverklaringen?

Is speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs de beste plek voor uw kind? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder medewerking van u als ouder. De goede werkwijze is om dit wel eerst met u als ouder te bespreken. De school moet u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal de school u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen (door een handtekening onder een akkoordverklaring). Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening (zienswijze) er ook bij gezet kan worden. Degenen die zich bezighouden met de toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen.

Hoe worden wij betrokken?

Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Uw toestemming is nodig wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs is uw toestemming nodig (Artikel 18a, lid 13, Wet op het Primair Onderwijs)

Hebben wij recht op inzage?

Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u binnen 4 weken een reactie hebben gekregen. U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen 4 weken neemt het samenwerkingsverband of de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op het verzoek). Tot slot hebben ouders ook recht van verzet. Dit houdt in dat iemand het recht heeft bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn/haar gegevens door een organisatie. Daarvoor moet de ouder een verzoek indienen om beëindiging van de registratie van persoonsgegevens. Ook hierover doet het samenwerkingsverband of de school binnen 4 weken een uitspraak. Volgens de Wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen.

 

Terug naar het overzicht