Basis ondersteuning

Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Basisondersteuning betreft dus de ondersteuning die alle scholen binnen ons swv bieden en die beschreven staat in het ondersteuningsplan.

Voor de domeinen onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten zijn standaarden, indicatoren en aandachtsgebieden geformuleerd die onderdeel zijn van de basisondersteuning (zie figuur 3). 

Domein

Standaard

Indicator

Onderwijs

Pedagogischklimaat

De leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school

De school voert een actief veiligheidsbeleid

Afstemming

De leraren stemmen de leerstof en de materialen af op de verschillen tussen leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen

De leraren stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen de leerlingen

De leraren werken met doorgaande leerlijnen.

OGW

De school heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten

De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem

De school analyseert systematisch de resultaten van haar leerlingen

De leraren geven effectieve instructie

HGW

De leraren gaan in gesprek met leerlingen waarbij dat nodig is de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na

De leraren signaleren op basis van gegevens vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben

De leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen op

De leraren voeren de groepsplannen systematisch uit

Groepsplannen worden aangepast op basis van de toetsgegevens, observaties en evaluaties

Deskundig-heid

Leraren zijn pedagogisch competent in het realiseren van passend onderwijs

Leraren zijn didactisch competent in het realiseren van passend onderwijs

Leraren zijn organisatorisch competent in het realiseren van passend onderwijs

Leraren zijn begeleidingscompetent in het realiseren van passend onderwijs

De leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid

Ondersteuning

Preventie en curatie

De school voert een dyslexiebeleid

De school voert een dyscalculiebeleid

De school voert een beleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling

De school voert een beleid op het gebied van het omgaan met gedragsproblemen

De school voert beleid op het gebied van meer- en minderbegaafde leerlingen

De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen

Overdracht

De school organiseert structureel de overdracht van voorschoolse voorzieningen naar de eigen school

De school organiseert structureel de overdracht van de vorige school naar de eigen school

De school organiseert structureel de overdracht binnen de school tussen de leerjaren

De school draagt bij aan de overdracht van de eigen school naar een volgende school

Ouders

De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP voor hun kind

De school betrekt ouders bij de overdracht

Beleid

Beleid

ondersteun.

De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg)

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd

De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in

Evaluatie ondersteun.

De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg)

De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning in de groepen

De  school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet

Organisatie

Organisatie ondersteun.

De interne begeleiding is goed toegerust

De school heeft de taken op het gebied van ondersteuning duidelijk belegd

De ondersteuning in de school is goed georganiseerd in de praktijk

Ondersteu-ningsteams

De taken van het ondersteuningsteam zijn duidelijk

Het ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor

Het ondersteuningsteam organiseert snelle ondersteuning in de school

De school informeert ouders over de ondersteuningsmogelijkheden

Resultaten

Resultaten

De school bereikt jaarlijks resultaten die op of boven het niveau liggen dat mag worden verwacht

De school formuleert ambitieuze doelen in de OPP-en en bereikt deze doelen ook

De school verantwoordt de bereikte resultaten

De wet schrijft voor dat elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft. Alle scholen van ons SWV voldoen hieraan.

Het SOP bevat informatie:

  • over de mate waarin scholen voldoen aan de eisen voor de basisondersteuning
  • over welke deskundigheden scholen beschikken en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben en wat daarvan de kwaliteit is
  • over welke ondersteuningsvoorzieningen scholen beschikken (inclusief voorzieningen in de fysieke omgeving) en wat daarvan de kwaliteit is
  • over de partners met wie zij in de keten samenwerken en wat de intensiteit is van de samenwerking
  • over welke plannen zij hebben om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Het team bestaat - naast de inbreng van ouders en de leraar tijdens besprekingen - minimaal uit de intern begeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen ook de schoolmaatschappelijk werkende en de jeugdverpleegkundige betrokken worden. Zij vormen de eerste ring om de leraren en school heen en dragen er samen met school en ouders zorg voor dat alle lichte ondersteuningsvragen snel beantwoord worden zodat school en ouders weer verder kunnen. Op basis van het verloop van het onderwijsleerproces draagt het team bij aan het inzichtelijk maken van de onderwijsbehoeften van de leerling en het destilleren van ondersteuningsbehoeften, met het oog op schoolinterne ondersteuning én het aanvragen van externe ondersteuning. Het ondersteuningsteam kan multidisciplinair en integraal (kind, school, gezin) meedenken over specifieke vragen, over opschaling naar het OZL of het inschakelen van deskundigheid van buiten de school. Voor het opschalen naar het OZL is betrokkenheid van het ondersteuningsteam voorwaardelijk. Datzelfde geldt voor de opschaling naar hulpverlening en ondersteuning op gemeentelijk niveau.

De ondersteuningsteams in onze scholen vormen de cruciale verbindingsschakel tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Wij hechten grote waarde aan het functioneren en aan de kwaliteit van deze teams. De teams hebben de mogelijkheid interventies te plegen voor ondersteuning. Onder interventies verstaan wij: alle maatregelen en aanpassingen die vanuit de basisondersteuning op school-/teamniveau en bestuursniveau geboden worden door medewerkers van school en bestuur of daartoe aangetrokken deskundigen van buiten. Het kan hierbij gaan om specialismen op de terreinen gedrag, autisme, adhd, rekenen, taal, dyslexie en mogelijk motoriek. De ondersteuning dient zich primair te richten op het onderwijsleerproces in relatie tot de onderwijsbehoeften van de leerling.

De expertise van cluster 3 en 4 en die van het SBO en de in basisscholen reeds aanwezige deskundigheid worden zo efficiënt en effectief mogelijk aangewend ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen en leraren in het basisonderwijs. Dit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen vanuit het principe van vraagsturing.

Terug naar het overzicht