Ondersteuningsplan Raad, de OPR

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De huidige OPR bestaat uit 20 leden. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zal de OPR in afgeslankte vorm verder gaan en bestaan uit maximaal 10 leden.

De OPR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeel van de scholen. Klik hier voor een overzicht van de OPR leden.  

De leden ondersteunen en dragen de Visie en Missie uit van de Ondersteuningsplanraad.

Visie: op het passend onderwijs: de OPR streeft naar een optimale leer- en ontwikkelingsomgeving voor het kind. Dit zoveel mogelijk op de reguliere basisschool met indien nodig extra ondersteuning of door plaatsing op een meer passende school.

Missie: de missie van OPR bestaat uit dat het beleid, de maatregelen en de communicatie van het samenwerkingsverband altijd getoetst worden aan het belang van alle kinderen binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem.

De taken, werkwijze en bevoegdheden van de OPR (advies, instemming, informatief, initiatief) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement. Deze zijn vastgesteld op 25 november 2013. In verband met de afslanking van de OPR is het Medezeggenschapsreglmement in april 2017 aangepast en opnieuw vastgesteld.

Documenten van de OPR:

Notulen OPR-overleg d.d. 27 Januari 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 20 juni 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 19 september 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 31 oktober 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 17 januari 2017

Notulen OPR-overleg d.d. 6 april 2017

Vacature OPR