Ondersteuningsplan Raad, de OPR

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De OPR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeel van de scholen. De leden zijn: dhr Draper, dhr Nonkes, mevr Heringa-Bouwman, dhr Otemann, dhr Buiting, mevr Otten, mevr Velthausz, mevr Bovens en mevr Vinkenvleugel.    

De leden ondersteunen en dragen de Visie en Missie uit van de Ondersteuningsplanraad.

Visie: op het passend onderwijs: de OPR streeft naar een optimale leer- en ontwikkelingsomgeving voor het kind. Dit zoveel mogelijk op de reguliere basisschool met indien nodig extra ondersteuning of door plaatsing op een meer passende school.

Missie: de missie van OPR is om het beleid, de maatregelen en de communicatie van het samenwerkingsverband altijd  te toetsen aan het belang van alle kinderen binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem.

De taken, werkwijze en bevoegdheden van de OPR (advies, instemming, informatief, initiatief) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement. Deze zijn vastgesteld op 25 november 2013. In verband met de afslanking van de OPR is het Medezeggenschapsreglmement in april 2017 aangepast en opnieuw vastgesteld.

Documenten van de OPR:

Notulen OPR-overleg d.d. 19 september 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 31 oktober 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 17 januari 2017

Notulen OPR-overleg d.d. 6 april 2017

Notulen OPR-overleg d.d. 19 september 2017

Nieuwsflits september 2017

Notulen OPR-overleg d.d. 13 november 2017

Notulen van voorgaande jaargangen zijn op verzoek inzichtelijk.