Het Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin het specifieke arrangement voor de leerling wordt beschreven. Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning op het niveau van het SWV nodig hebben en past in de huidige visie op het verbeteren van leerresultaten van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Er hoeft geen OPP opgesteld te worden voor leerlingen die ondersteuning ontvangen vanuit de basisondersteuning die door de school wordt geboden. 

Voor het samenwerkingsverband Doetinchem geldt dat het opstellen van een OPP op schrift alleen verplicht is voor die leerlingen die het speciaal (basis)onderwijsbezoeken. Binnen het speciaal (basis)onderwijs is het verplicht om voor alle leerlingen binnen zes weken na inschrijving een OPP te hebben vastgesteld. 

In het OPP wordt inzichtelijk gemaakt voor de school zelf, voor ouders, leerlingen en inspectie, welke leerdoelen voor deze leerlingen worden nagestreefd. Dit biedt de school handvatten om het onderwijs af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

In het OPP staan de uitstroombestemming en - niveau vermeld en worden deze onderbouwd met in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. Daarnaast staan de ondersteuning en bijgestelde doelen beschreven.

Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het OPP. Op basis van deze evaluatie treft het bevoegd gezag, indien nodig, extra maatregelen om de leerling op de koers richting uitstroombestemming te houden. Wanneer na twee evaluaties de gestelde doelen niet behaald lijken te worden, kan het OPP bijgesteld worden. Bijstelling kan ook aan de orde zijn wanneer het eerder een lastige afweging was om de uitstroombestemming vast te stellen. Scholen hebben de ruimte om de uitstroombestemming in de loop van de schoolperiode van de leerling verder te verfijnen.

Terug naar het overzicht